LARGE WORKS
Previous Home Next

10 Lumina Trio #2 view2

Lumina Trio #2
stainless
10' tall

 

 

 Frank Morbillo © 2003